Skip to main content

Avís legal

En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’informa de les dades identificatives del lloc web tesa-cork.com i les condicions generals que regulen el seu accés i ús general per part de les persones usuàries.

D’aquesta manera, l’accés i ús d’aquest lloc web implica necessàriament l’acceptació d’aquestes condicions.

Titular del web

Raó social: TAPONES Y ESPECIALIDADES DEL CORCHO, SA

NIF: A 17004805

Domicili: C/ Del Gas, 20 17200- Palafrugell

Tel.: 972306026

Correu electrònic: info@tesa-cork.com

Dades registrals: TAPONES Y ESPECIALIDADES DEL CORCHO, SA és una societat mercantil constituïda per temps indefinit en escriptura de data 10 de gener de 1958, inscrita al Registre Mercantil de Girona, al Volum 88, Foli 162, Fulla número GI 1594.

Condicions d’ús

El lloc web ha estat creat i dissenyat per a donar conèixer l’empresa i els nostres productes. 

TAPONES Y ESPECIALIDADES DEL CORCHO, SA no garanteix que tots els continguts i les informacions del lloc web estiguin en tot moment actualitzats i accessibles. Alhora TAPONES Y ESPECIALIDADES DEL CORCHO, SA es reserva el dret de modificar els continguts del lloc web o bé eliminar-los, així com interrompre temporalment o definitivament sense cap notificació prèvia. 

La persona usuària adquireix el compromís de fer un ús correcte i lícit del lloc web i del seu contingut respectant en tot moment les condicions que s’exposen. 

TAPONES Y ESPECIALIDADES DEL CORCHO, SA es reserva el dret per exigir responsabilitats de qualsevol tipus a les persones físiques i/o jurídiques que es derivin de l’incompliment de les condicions generals d’accés al lloc web.

Propietat intel·lectual

Tots els continguts, dissenys gràfics, imatges, vídeos, marques, signes distintius, informació, etc, que integren aquest lloc web són propietat de TAPONES Y ESPECIALIDADES DEL CORCHO, SA Per la qual cosa, es prohibeix expressament qualsevol ús o reproducció d’aquests continguts per part de tota persona usuària del web que no disposi d’una autorització expressa de TAPONES Y ESPECIALIDADES DEL CORCHO, SA.

Política de privacitat

Aquesta empresa té implementades les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la confidencialitat i integritat de les dades de caràcter personal que es tracten i es faciliten a través d’aquest web en compliment de les disposicions i normatives del Reglament UE 2016/679 relatiu a la protecció de les persones de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

La persona usuària no està obligada a facilitar cap dada personal per a accedir i visitar els continguts del lloc web.

No obstant això, les dades de caràcter personal que es puguin demanar puntualment en algun formulari per a sol·licitar informació seran incorporades en un fitxer responsabilitat de l’empresa sempre i quan prèviament s’hagi proporcionat el consentiment exprés i inequívoc de la persona usuària. En tot cas aquestes dades només seran tractades per a la finalitat de donar resposta a la sol·licitud formulada per la usuària, així com pel manteniment de la relació que es pugui establir i la gestió informativa i administrativa d’aquesta contractació.

Aquest lloc web pot contenir galetes pròpies o de tercers per a millorar l’experiència de navegació que en qualsevol cas seran respectuoses amb la privacitat.

En tot moment l’usuària del web té el dret a exercitar els drets d’accès, rectificació, limitació de tractament, supresió, portabilitat i oposició al tractament sobre les seves dades de caràcter personal que tractem a la nostra empresa, així com a retirar el consentiment pel tractament de les seves dades, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@tesa-cork.com o bé per adreça postal del C/ Del Gas, 20, CP 17200, Palafrugell.

Resolució de conflictes

Els conflictes derivats de l’ús d’aquest lloc web es regiran pel dret estatal i autonòmic i seran resolts pels Jutjats de la ciutat de la Bisbal de l’Empordà amb independència de la jurisdicció territorial des del qual es produeixi el seu accés, renunciant la persona usuària a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.