Skip to main content

Política de privacitat

S’informa els usuaris del web tesa-cork.com de la política de protecció de dades personals seguida per l’empresa, amb la finalitat que els usuaris puguin decidir de manera expressa, lliure i voluntària, facilitar a TAPONES Y ESPECIALIDADES DEL CORCHO, SA les dades personals que els puguin ser sol·licitades durant la seva visita al lloc web per mitjà d’una sol·licitud d’informació o bé per la contractació dels seus productes.

Aquesta empresa té implementades les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la confidencialitat i la integritat de les dades de caràcter personal que es tracten a l’empresa i que es faciliten a través d’aquest web.

En aquest sentit, el responsable del tractament compleix amb totes les disposicions i normatives del Reglament UE 2016/679 relatiu a la protecció de les persones de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades així com la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i manifesta que tots els tractaments de dades personals de la seva responsabilitat són efectuats de manera lícita, transparent i adequades amb relació a les finalitats informades i legítimament recollides.

Responsable del tractament de les seves dades personals 

Raó social: TAPONES Y ESPECIALIDADES DEL CORCHO, SA

NIF: A 17004805

Domicili: C/ Del Gas, 20 17200- Palafrugell

Tel.: 972306026

Correu electrònic: info@tesa-cork.com

Utilització de les seves dades personals i legitimació de tractament

La persona usuària del lloc web no està obligada a facilitar cap dada personal per a accedir i visitar els continguts del web. 

No obstant això, si en qualsevol moment durant la navegació li demanem les seves dades personals en algun formulari, l’emplenament d’aquest formulari serà totalment voluntari,  i serà únicament a l’efecte d’atendre i donar resposta a la sol·licitud formulada, sigui per a contestar qualsevol informació o bé per a tramitar i gestionar les vendes dels nostres productes com a nova clienta de l’empresa.

En facilitar-nos les seves dades personals vostè ens autoritza a la creació d’un compte client per a gestionar el lliurament de les comandes i alhora ens autoritza per tal que li puguem adreçar comunicacions postals o per correu electrònic relacionats amb l’execució del contracte.

La base jurídica per al tractament d’aquestes dades personals amb l’objectiu de tramitar l’obra contractada és l’article 6, apartat 1, lletra b  del Reglament General de Protecció de dades.

En cap cas tractarem les seves dades personals per a altres finalitats diferents de la seva recollida, com ara la remissió de comunicacions comercials publicitàries, sense el seu consentiment exprés i previ.

Conservació de les seves dades personals

En compliment dels terminis previstos per les disposicions legals aplicables, les dades personals que ens cedeixi seran conservades durant un mínim de cinc anys, una vegada finalitzades les relacions comercials.

En tot cas cancel·larem les seves dades personals quan aquestes hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les seves finalitats o quan aquestes deixin de ser necessàries per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.


Comunicació i/o cessió de les seves dades

No cedirem les seves dades personals a tercers llevat que siguin proveïdors de serveis de la nostra empresa (com ara empreses de logística, proveïdores de serveis de pagament, empresa de manteniment dels equips informàtics, etc.) o bé ens hi obligui una disposició legal.

Les bases jurídiques per transmetre aquesta informació són l’article 6, apartat 1, lletra b i l’article 6, apartat 1, lletra f de l’RGPD.

Exercici dels seus drets

En qualsevol moment vostè té el dret a rebre confirmació si a la nostra empresa estem tractant les seves dades personals, per a quines finalitats i amb quina legitimitat. Concretament, ens podrà sol·licitar les següents informacions:

ACCÉS A LES SEVES DADES:  Podrà consultar-los les dades personals incloses en els nostres fitxers i conèixer la finalitat del tractament; les categories de dades que es tracten; els destinataris o categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les dades; el termini previst de conservació de les dades o els criteris utilitzats per determinar-lo; l’origen de les dades; si les dades són objecte de transferències internacionals.

RECTIFICACIÓ DE LES SEVES DADES: Podrà modificar la rectificació de les seves dades personals si aquestes són inexactes.

SUPRESSIÓ DE LES SEVES DADES: Podrà sol·licitar que s’eliminin les seves dades personals quan consideri que les seves dades personals ja no són necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides; en cas que s’hagi retirat el consentiment pel tractament de les seves dades; en cas que hagi existit una oposició al tractament; en cas que les dades s’hagin tractat il·lícitament; o bé les dades s’hagin de suprimir per compliment d’una obligació. 

PORTABILITAT DE LES SEVES DADES: Podrà sol·licitar la recepció en format electrònic de la totalitat de les dades personals que vostè ens ha facilitat en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica. 

OPOSICIÓ AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES: Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals. 

LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT:  Podrà sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades personals quan s’impugni l’exactitud de les dades personals; el tractament és il·lícit i se sol·licita la limitació en comptes de la supressió de les dades; el tractament de les dades personals ja no resulten necessàries per a les finalitats que varen ser recollides.

Podrà exercir qualsevol d’aquests drets per mitjà de l’enviament de la seva sol·licitud mitjançant correu electrònic info@tesa-cork.com o bé per adreça postal del C/ Del Gas, 20, CP 17200, Palafrugell.